ترمووود چیست؟

  ترمووود چوب درختان کاج است با این تفاوت که در شرایط خاص تحت دمای ویژه ای رطوبت چوب را به 4 الی 6 درصد کاهش میدهند و برای مصارف خاصی از جمله نمای ساختمان و کف و استخرها و سونا از این چوب استفاده میگردد.این چوب قابلیت سازگاری با محیط داشته و مانند چوبهای معمولی در اثر رطوبت.گرما و سرما و شرایط متفاوت آب و هوایی واکنشی نشان نمیدهد ودچار تغییرات ظاهری نمیگردد و اصالت خود را از دست نمیده

  • کاهش مقاومت خمشی
  • کاهش رسانائی حرارتی
  • کاهش مقدار رطوبت
  • افزایش دوام ابعادی
  • رنگ ثابت
  • کاهش ترک
  • از بین برنده رزین
  • افزایش مقاومت در برابر خوردگی

هر موقعیت جدید مستلزم یک معماری جدید است

63

متن آزمایشی بخش . متن آزمایشی بخش . متن آزمایشی بخش . متن آزمایشی بخش . متن آزمایشی بخش . متن آزمایشی بخش . متن آزمایشی بخش . متن آزمایشی بخش . متن آزمایشی بخش . متن آزمایشی بخش . متن آزمایشی بخش .متن آزمایشی بخش . متن آزمایشی بخش . متن آزمایشی بخش . متن آزمایشی بخش . متن آزمایشی بخش.

61

متن آزمایشی بخش . متن آزمایشی بخش . متن آزمایشی بخش . متن آزمایشی بخش . متن آزمایشی بخش . متن آزمایشی بخش . متن آزمایشی بخش . متن آزمایشی بخش . متن آزمایشی بخش . متن آزمایشی بخش . متن آزمایشی بخش .متن آزمایشی بخش . متن آزمایشی بخش . متن آزمایشی بخش . متن آزمایشی بخش . متن آزمایشی بخش.

62

متن آزمایشی بخش . متن آزمایشی بخش . متن آزمایشی بخش . متن آزمایشی بخش . متن آزمایشی بخش . متن آزمایشی بخش . متن آزمایشی بخش . متن آزمایشی بخش . متن آزمایشی بخش . متن آزمایشی بخش . متن آزمایشی بخش .متن آزمایشی بخش . متن آزمایشی بخش . متن آزمایشی بخش . متن آزمایشی بخش . متن آزمایشی بخش.

60

متن آزمایشی بخش . متن آزمایشی بخش . متن آزمایشی بخش . متن آزمایشی بخش . متن آزمایشی بخش . متن آزمایشی بخش . متن آزمایشی بخش . متن آزمایشی بخش . متن آزمایشی بخش . متن آزمایشی بخش . متن آزمایشی بخش .متن آزمایشی بخش . متن آزمایشی بخش . متن آزمایشی بخش . متن آزمایشی بخش . متن آزمایشی بخش.